Có 2 kết quả:

zóng róngzòng róng

1/2

zóng róng

phồn thể

Từ điển phổ thông

dung túng

zòng róng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to indulge
(2) to connive at