Có 1 kết quả:

zòng yù

1/1

zòng yù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to indulge in debauchery