Có 1 kết quả:

zòng yáo

1/1

zòng yáo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

pitching motion (of a boat)