Có 1 kết quả:

zòng duàn miàn ㄗㄨㄥˋ ㄉㄨㄢˋ ㄇㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) vertical section
(2) longitudinal section