Có 1 kết quả:

zòng bù

1/1

zòng bù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to stride
(2) to bound

Một số bài thơ có sử dụng