Có 1 kết quả:

zòng wén

1/1

zòng wén

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

stria longitudinalis (in the brain)