Có 1 kết quả:

zòng wén fù xiǎo xiāo

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) little owl (Athene noctua)