Có 1 kết quả:

zòng wén jiǎo xiāo

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) pallid scops owl (Otus brucei)