Có 1 kết quả:

zòng hǔ guī shān

1/1

Từ điển Trung-Anh

lit. to let the tiger return to the mountain; fig. to store up future calamities