Có 1 kết quả:

zòng liè

1/1

zòng liè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lobe
(2) longitudinal slit
(3) vertical fracture