Có 1 kết quả:

zòng guān

1/1

zòng guān

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to survey comprehensively
(2) an overall survey

Một số bài thơ có sử dụng