Có 1 kết quả:

zòng yán

1/1

zòng yán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to theorize generally

Một số bài thơ có sử dụng