Có 1 kết quả:

zòng duì

1/1

zòng duì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) column
(2) file
(3) CL:列[lie4],路[lu4]