Có 1 kết quả:

zòng gé

1/1

zòng gé

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

mediastinum (organs and tissues in the thorax between the lungs)

Một số bài thơ có sử dụng