Có 1 kết quả:

zǒng zhī

1/1

zǒng zhī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) in a word
(2) in short
(3) in brief