Có 1 kết quả:

zǒng zhí

1/1

zǒng zhí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

total value