Có 1 kết quả:

zǒng gōng sī

1/1

zǒng gōng sī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) parent company
(2) head office