Có 1 kết quả:

zǒng zé

1/1

zǒng zé

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) profile
(2) general provision (law)

Một số bài thơ có sử dụng