Có 1 kết quả:

zǒng cān móu zhǎng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(military) Chief of Staff