Có 1 kết quả:

zǒng hé

1/1

zǒng hé

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to collect together
(2) to add up
(3) altogether