Có 1 kết quả:

zǒng dūn wèi

1/1

zǒng dūn wèi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

overall tonnage (of a shipping fleet or company)