Có 1 kết quả:

zǒng kuò

1/1

zǒng kuò

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to sum up
(2) all-inclusive