Có 1 kết quả:

zǒng shōu yì

1/1

zǒng shōu yì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) total profit
(2) aggregate return