Có 1 kết quả:

zǒng shù

1/1

zǒng shù

phồn thể

Từ điển phổ thông

tổng số

Từ điển Trung-Anh

(1) total
(2) sum
(3) aggregate