Có 1 kết quả:

zǒng fāng zhēn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) general policy
(2) overall guidelines