Có 1 kết quả:

zǒng chǎn zhí

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) gross product
(2) total output