Có 1 kết quả:

zǒng shè

1/1

zǒng shè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) cooperative (organisation)
(2) cooperation (e.g. between companies)