Có 1 kết quả:

zǒng chēng

1/1

zǒng chēng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

generic term

Một số bài thơ có sử dụng