Có 1 kết quả:

zǒng suàn

1/1

zǒng suàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) at long last
(2) finally
(3) on the whole