Có 1 kết quả:

zǒng tǒng dà xuǎn

1/1

Từ điển Trung-Anh

presidential election