Có 1 kết quả:

zǒng liàng

1/1

zǒng liàng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) total
(2) overall amount