Có 1 kết quả:

zǒng kāi guān

1/1

Từ điển Trung-Anh

main switch