Có 1 kết quả:

fán tǐ zì

1/1

fán tǐ zì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

traditional Chinese character