Có 1 kết quả:

fán rǒng

1/1

fán rǒng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 煩冗|烦冗[fan2 rong3]