Có 1 kết quả:

fán huá

1/1

fán huá

giản thể

Từ điển phổ thông

phồn hoa

Từ điển Trung-Anh

(1) flourishing
(2) bustling