Có 1 kết quả:

fán bó ㄈㄢˊ ㄅㄛˊ

1/1

fán bó ㄈㄢˊ ㄅㄛˊ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

numerous and wide-ranging