Có 1 kết quả:

fán bó

1/1

fán bó

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

numerous and wide-ranging