Có 1 kết quả:

fán duō

1/1

fán duō

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) many and varied
(2) of many different kinds