Có 1 kết quả:

fán wén

1/1

fán wén

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) convoluted
(2) elaborate formalities