Có 1 kết quả:

fán xīng

1/1

fán xīng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) many stars
(2) a vast sky full of stars

Một số bài thơ có sử dụng