Có 1 kết quả:

fán běn

1/1

fán běn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) detailed edition
(2) unexpurgated version