Có 1 kết quả:

fán zá

1/1

fán zá

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) many
(2) diverse