Có 1 kết quả:

fán yù

1/1

fán yù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to breed