Có 1 kết quả:

fán wú

1/1

fán wú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) wordy
(2) verbose
(3) flourishing and thriving