Có 1 kết quả:

fán róng

1/1

fán róng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) prosperous
(2) booming (economy)