Có 1 kết quả:

fán wú

1/1

fán wú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) wordy
(2) verbose
(3) flourishing and thriving

Một số bài thơ có sử dụng