Có 1 kết quả:

fán zhòng

1/1

fán zhòng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) heavy
(2) burdensome
(3) heavy-duty
(4) arduous
(5) onerous