Có 1 kết quả:

zhī bù

1/1

zhī bù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) woven cloth
(2) to weave cloth

Một số bài thơ có sử dụng