Có 1 kết quả:

zhī wù

1/1

zhī wù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) cloth
(2) woven material
(3) textiles