Có 1 kết quả:

Zhī tián Xìn cháng

1/1

Từ điển Trung-Anh

ODA Nobunaga (1534-1582), Japanese shogun (warlord), played an important role in unifying Japan