Có 1 kết quả:

zhī bǔ

1/1

zhī bǔ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) darning
(2) to darn